Definition of cavatina noun from the Oxford Advanced American Dictionary

 

cavatina

 noun
noun
NAmE//ˌkævəˈtinə//
 
, NAmE//ˌkɑvəˈtinə//
 
 
jump to other results
a short simple aria in opera
See the Oxford Advanced Learner's Dictionary entry: cavatina