Definition of corrigendum noun from the Oxford Advanced American Dictionary

 

corrigendum

 noun
noun
NAmE//ˌkɔrəˈdʒɛndəm//
 
, NAmE//ˌkɑrəˈdʒɛndəm//
 
(pl. corrigenda
NAmE//ˌkɔrəˈdʒɛndə//
 
, NAmE//ˌkɑrəˈdʒɛndə//
 
)
 
jump to other results
something to be corrected, especially a mistake in a printed book
See the Oxford Advanced Learner's Dictionary entry: corrigendum