Definition of fermata noun from the Oxford Advanced American Dictionary

 

fermata

 noun
noun
NAmE//fərˈmɑt̮ə//
 
, NAmE//fɛrˈmɑt̮ə//
 
(music)= pause
 
jump to other results
See the Oxford Advanced Learner's Dictionary entry: fermata

Other results

All matches