American English

Definition of Papua New Guinean noun from the Oxford Advanced American Dictionary

 

Papua New Guinean

 noun,adjective
noun, adjective
NAmE//ˌpæpyuə nu ˈɡɪniən//
 
, NAmE//ˌpæpuə nu ˈɡɪniən//
 
 
jump to other results
(a person) from Papua New Guinea
See the Oxford Advanced Learner's Dictionary entry: Papua New Guinean