American English

Definition of Paraguayan noun from the Oxford Advanced American Dictionary

 

Paraguayan

 noun,adjective
noun, adjective
NAmE//ˌpærəˈɡwaɪən//
 
, NAmE//ˌpærəˈɡweɪən//
 
 
jump to other results
(a person) from Paraguay
See the Oxford Advanced Learner's Dictionary entry: Paraguayan