English

Definition of agoraphobic noun from the Oxford Advanced Learner's Dictionary

 

agoraphobic

 noun
noun
BrE BrE//ˌæɡərəˈfəʊbɪk//
 
; NAmE NAmE//ˌæɡərəˈfoʊbɪk//
 
 
jump to other results
a person who suffers from agoraphobia

Other results

All matches