English

Definition of biological diversity noun from the Oxford Advanced Learner's Dictionary

 

biological diversity

 noun
noun
BrE BrE//ˌbaɪəˌlɒdʒɪkl daɪˈvɜːsəti//
 
; NAmE NAmE//ˌbaɪəˌlɑːdʒɪkl daɪˈvɜːrsəti//
 
[uncountable]
 
jump to other results
= biodiversity
See the Oxford Advanced American Dictionary entry: biological diversity

Other results

All matches