English

Definition of clothes hanger noun from the Oxford Advanced Learner's Dictionary

 

clothes hanger

 noun
noun
BrE BrE//ˈkləʊðz hæŋə(r)//
 
; NAmE NAmE//ˈkloʊðz hæŋər//
 
; BrE BrE//ˈkləʊz hæŋə(r)//
 
; NAmE NAmE//ˈkloʊz hæŋər//
 
 
jump to other results
= hanger
See the Oxford Advanced American Dictionary entry: clothes hanger

Other results

All matches