English

Definition of clothes peg noun from the Oxford Advanced Learner's Dictionary

 

clothes peg

 noun
noun
BrE BrE//ˈkləʊðz peɡ//
 
; NAmE NAmE//ˈkloʊðz peɡ//
 
; BrE BrE//ˈkləʊz peɡ//
 
; NAmE NAmE//ˈkloʊz peɡ//
 
(British English) (North American English clothespin)
 
jump to other results
= peg

Other results

All matches