English

Definition of collard greens noun from the Oxford Advanced Learner's Dictionary

 

collard greens

 noun
noun
BrE BrE//ˈkɒlɑːd ɡriːnz//
 
; NAmE NAmE//ˈkɑːlərd ɡriːnz//
 
(also collards
BrE BrE//ˈkɒlɑːdz//
 
; NAmE NAmE//ˈkɑːlərdz//
 
)
[plural] (North American English)
 
jump to other results
= kale