English

Definition of Costa Rican noun from the Oxford Advanced Learner's Dictionary

 

Costa Rican

 noun,adjective
noun, adjective
BrE BrE//ˌkɒstə ˈriːkən//
 
; NAmE NAmE//ˌkɑːstə ˈriːkən//
 
, NAmE//ˌkoʊstə ˈriːkən//
 
 
jump to other results
(a person) from Costa Rica
See the Oxford Advanced American Dictionary entry: Costa Rican