Definition of cymbalom noun from the Oxford Advanced Learner's Dictionary

 

cymbalom

 noun
noun
BrE BrE//ˈsɪmbələm//
 
; NAmE NAmE//ˈsɪmbələm//
 
 
jump to other results
= cimbalom
See the Oxford Advanced American Dictionary entry: cymbalom

Other results

All matches