English

Definition of groundhog noun from the Oxford Advanced Learner's Dictionary

 

groundhog

 noun
noun
BrE BrE//ˈɡraʊndhɒɡ//
 
; NAmE NAmE//ˈɡraʊndhɑːɡ//
 
, NAmE//ˈɡraʊndhɔːɡ//
 
 
jump to other results
= woodchuck
See the Oxford Advanced American Dictionary entry: groundhog

Other results

All matches