English

Definition of juryman noun from the Oxford Advanced Learner's Dictionary

 

juryman

 noun
noun
BrE BrE//ˈdʒʊərimən//
 
; NAmE NAmE//ˈdʒʊrimən//
 
(pl. jurymen
BrE BrE//ˈdʒʊərimən//
 
; NAmE NAmE//ˈdʒʊrimən//
 
)
 
jump to other results
a man who is a member of a jury synonym juror