English

Definition of kaffiyeh from the Oxford Advanced Learner's Dictionary

 

kaffiyeh

 
BrE BrE//kəˈfiːjə//
 
; NAmE NAmE//kəˈfiːjə//
 
 
jump to other results
= keffiyeh
See the Oxford Advanced American Dictionary entry: kaffiyeh

Other results

All matches