English

Definition of mannikin from the Oxford Advanced Learner's Dictionary

 

mannikin

 
BrE BrE//ˈmænɪkɪn//
 
; NAmE NAmE//ˈmænɪkɪn//
 
 
jump to other results
= manikin
See the Oxford Advanced American Dictionary entry: mannikin

Other results

All matches