English

Definition of Moldova noun from the Oxford Advanced Learner's Dictionary

 

Moldova

 noun
noun
BrE BrE//mɒlˈdəʊvə//
 
; NAmE NAmE//mɑːlˈdoʊvə//
 
, NAmE//mɔːlˈdoʊvə//
 
[singular]
 
jump to other results
a country in south-eastern Europe
See the Oxford Advanced American Dictionary entry: Moldova