English

Definition of motoneuron noun from the Oxford Advanced Learner's Dictionary

 

motoneuron

 noun
noun
BrE BrE//ˌməʊtəˈnjʊərɒn//
 
; NAmE NAmE//ˌmoʊtəˈnjuːrɑːn//
 
, NAmE//ˌmoʊtəˈnuːrɑːn//
 
 
jump to other results
= motor neuron
See the Oxford Advanced American Dictionary entry: motoneuron

Other results

All matches