English

Definition of Papua New Guinean noun from the Oxford Advanced Learner's Dictionary

 

Papua New Guinean

 noun,adjective
noun, adjective
BrE BrE//ˌpæpjuə ˌnjuː ˈɡɪniən//
 
, BrE//ˌpæpuə ˌnjuː ˈɡɪniən//
 
; NAmE NAmE//ˌpæpuə ˌnuː ˈɡɪniən//
 
 
jump to other results
(a person) from Papua New Guinea
See the Oxford Advanced American Dictionary entry: Papua New Guinean