English

Definition of shitake noun from the Oxford Advanced Learner's Dictionary

 

shitake

 noun
noun
BrE BrE//ʃɪˈtɑːki//
 
; NAmE NAmE//ʃɪˈtɑːki//
 
; BrE BrE//ʃiːˈtɑːki//
 
; NAmE NAmE//ʃiːˈtɑːki//
 
 
jump to other results
= shiitake
See the Oxford Advanced American Dictionary entry: shitake

Other results

All matches