English

Definition of Tauranga from the Oxford Advanced Learner's Dictionary

 

Tauranga

 
BrE BrE//taʊˈræŋə//
 
; NAmE NAmE//taʊˈrɑːŋə//
 
; BrE BrE//təʊˈrɒŋə//
 
; NAmE NAmE//toʊˈrɑːŋə//
 
 
jump to other results
a city in the North Island, New Zealand, in the Bay of Plenty region