English

Definition of toilet roll noun from the Oxford Advanced Learner's Dictionary

 

toilet roll

 noun
noun
BrE BrE//ˈtɔɪlət rəʊl//
 
; NAmE NAmE//ˈtɔɪlət roʊl//
 
(British English)
 
jump to other results
a roll of toilet paper