English

Definition of Wollongong from the Oxford Advanced Learner's Dictionary

 

Wollongong

 
BrE BrE//ˈwʊləŋɡɒŋ//
 
; NAmE NAmE//ˈwʊləŋɡɔːŋ//
 
, NAmE//ˈwʊləŋɡɑːŋ//
 
 
jump to other results
a city on the south coast of New South Wales, Australia