American English

Definition of ganja noun from the Oxford Advanced American Dictionary

 

ganja

 noun
noun
NAmE//ˈɡɑndʒə//
 
, NAmE//ˈɡændʒə//
 
[uncountable] (slang) = marijuana
 
jump to other results
See the Oxford Advanced Learner's Dictionary entry: ganja