English

Definition of Burkina Faso noun from the Oxford Advanced Learner's Dictionary

 

Burkina Faso

 noun
noun
BrE BrE//bɜːˌkiːnə ˈfæsəʊ//
 
; NAmE NAmE//bɜːrˌkiːnə ˈfɑːsoʊ//
 
[singular]
 
jump to other results
a country in western Africa
See the Oxford Advanced American Dictionary entry: Burkina Faso