English

Definition of chocaholic from the Oxford Advanced Learner's Dictionary

 

chocaholic

 
BrE BrE//ˌtʃɒkəˈhɒlɪk//
 
; NAmE NAmE//ˌtʃɑːkəˈhɑːlɪk//
 
, NAmE//ˌtʃɑːkəˈhɔːlɪk//
 
 
jump to other results
= chocoholic
See the Oxford Advanced American Dictionary entry: chocaholic

Other results

All matches