English

Definition of Colombia noun from the Oxford Advanced Learner's Dictionary

 

Colombia

 noun
noun
BrE BrE//kəˈlɒmbiə//
 
, BrE//kəˈlʌmbiə//
 
; NAmE NAmE//kəˈlʌmbiə//
 
[singular]
 
jump to other results
a country in north-western South America
See the Oxford Advanced American Dictionary entry: Colombia