Definition of Costa Rica noun from the Oxford Advanced Learner's Dictionary

 

Costa Rica

 noun
noun
BrE BrE//ˌkɒstə ˈriːkə//
 
; NAmE NAmE//ˌkɑːstə ˈriːkə//
 
, NAmE//ˌkoʊstə ˈriːkə//
 
[singular]
 
jump to other results
a country in Central America
See the Oxford Advanced American Dictionary entry: Costa Rica