English

Definition of faujdar noun from the Oxford Advanced Learner's Dictionary

 

faujdar

 noun
(also faujidar) noun
BrE BrE//ˈfɔːdʒɪdɑː(r)//
 
; NAmE NAmE//ˈfɔːdʒɪdɑːr//
 
(Indian English)
 
jump to other results
a police officer