Definition of ganja noun from the Oxford Advanced Learner's Dictionary

 

ganja

 noun
noun
BrE BrE//ˈɡændʒə//
 
; NAmE NAmE//ˈɡændʒə//
 
; BrE BrE//ˈɡɑːndʒə//
 
; NAmE NAmE//ˈɡɑːndʒə//
 
[uncountable](slang)
 
jump to other results
= marijuana Word Origin early 19th cent.: from Hindi gāṁjā.
See the Oxford Advanced American Dictionary entry: ganja