English

Definition of General Certificate of Education noun from the Oxford Advanced Learner's Dictionary

 

General Certificate of Education

 noun
noun
BrE BrE//ˌdʒenrəl səˌtɪfɪkət əv edʒuˈkeɪʃn//
 
; NAmE NAmE//ˌdʒenrəl sərˌtɪfɪkət əv edʒuˈkeɪʃn//
 
 
jump to other results
= GCE