English

Definition of giantism noun from the Oxford Advanced Learner's Dictionary

 

giantism

 noun
noun
BrE BrE//ˈdʒaɪəntɪzəm//
 
; NAmE NAmE//ˈdʒaɪəntɪzəm//
 
[uncountable]
 
jump to other results
= gigantism
See the Oxford Advanced American Dictionary entry: giantism

Other results

All matches