English

Definition of Holy Communion noun from the Oxford Advanced Learner's Dictionary

 

Holy Communion

 noun
noun
BrE BrE//ˌhəʊli kəˈmjuːniən//
 
; NAmE NAmE//ˌhoʊli kəˈmjuːniən//
 
[uncountable]
 
jump to other results
= communion
See the Oxford Advanced American Dictionary entry: Holy Communion

Other results

All matches