English

Definition of jigger noun from the Oxford Advanced Learner's Dictionary

 

jigger

 noun
noun
BrE BrE//ˈdʒɪɡə(r)//
 
; NAmE NAmE//ˈdʒɪɡər//
 
 
jump to other results
= chigger
See the Oxford Advanced American Dictionary entry: jigger

Other results

All matches