English

Definition of pointer finger noun from the Oxford Advanced Learner's Dictionary

 

pointer finger

 noun
noun
BrE BrE//ˈpɔɪntə fɪŋɡə(r)//
 
; NAmE NAmE//ˈpɔɪntər fɪŋɡər//
 
(North American English)
 
jump to other results
a child’s word for the index finger
See the Oxford Advanced American Dictionary entry: pointer finger