English

Definition of rock ’n’ roll noun from the Oxford Advanced Learner's Dictionary

 

rock ’n’ roll

 noun
noun
BrE BrE//ˌrɒk ən ˈrəʊl//
 
; NAmE NAmE//ˌrɑːk ən ˈroʊl//
 
 
jump to other results
= rock and roll
See the Oxford Advanced American Dictionary entry: rock ’n’ roll

Other results

All matches