English

Definition of sanitarium from the Oxford Advanced Learner's Dictionary

 

sanitarium

 
BrE BrE//ˌsænəˈteəriəm//
 
; NAmE NAmE//ˌsænəˈteriəm//
 
(pl. sanitaria
BrE BrE//ˌsænəˈteəriə//
 
; NAmE NAmE//ˌsænəˈteriə//
 
)
(North American English)
 
jump to other results
= sanatorium
See the Oxford Advanced American Dictionary entry: sanitarium

Other results

All matches